චීන ප්‍රස්ථා පිරුළු

යූ බන්ග් ෂියන්ග් චෙන්ග් 鹬蚌相争
ලන් යූ චොන්ග් ෂූ 滥竽充数
ට්සාඕ චුවන් ජේ ජියැන් 草船借箭
කුවා ෆූ චුයි ර් 夸父追日
හන් ඩන් ශුයි බූ邯郸学步
බූ යින් රෙන් රෙ 不因人热
බෙයි ගොං ෂ යිං杯弓蛇影
සයි වන්ග් ෂී මා塞翁失马
නන් ක යී මෙන්ග්南柯一梦
යිං ශුයි නාං යිං 映雪囊萤
යී නෝ චියැන් ජින් 一诺千金
යී පූ ශී හන් 一曝十寒
123NextEndTotal 3 pages