චීන ප්‍රස්ථා පිරුළු

හන් ඩන් ශුයි බූ邯郸学步
බූ යින් රෙන් රෙ 不因人热
බෙයි ගොං ෂ යිං杯弓蛇影
සයි වන්ග් ෂී මා塞翁失马
නන් ක යී මෙන්ග්南柯一梦
යිං ශුයි නාං යිං 映雪囊萤
යී නෝ චියැන් ජින් 一诺千金
යී පූ ශී හන් 一曝十寒
යා මියාඕ ජූ චාං揠苗助长
“බී මෙන් ස් ගෝ”闭门思过
“වාං ට්ස් සුන් ඩා” 妄自尊大
නූ වා බූ ටියැන් 女娲补天
12NextEndTotal 2 pages