චීන ප්‍රස්ථා පිරුළු

“යූ ගොං යී ශන්”愚公移山
චිං චුන් රූ වෙං 请君入瓮
ශූ නෙං ශෙං ච්‍යාඕ 熟能生巧
ට්‍යැන් දාඕ චෝ චින් 天道酬勤
වෙන් ජී චී වූ