වීඩියෝ

චීන සංස්කෘතියේ සුන්දර තැන් සොයා ගිය අපූරු ගමනක්
සාම්ප්‍රදායික චීන තේ නිෂ්පාදනය කරන ක්‍රමය
චීන සාම්ප්‍රදායික ‍ඖෂධ හා වෛද්‍ය ක්‍රමය‍
චීන ජාත්‍යන්තර ගුවන් විදුලිය තම 75 වන සංවත්සරය උණුසුම්ව වැළඳ ගනී!