චීන බස ඉගෙන ගනිමු ඉතිරිය

会(huì) 议(yì)
妇(fù) 女(nǚ) 节(jié)
元(yuán) 宵(xiāo) 节(jié)

චීන ප්‍රස්ථා පිරුළු ඉතිරිය

යූ බන්ග් ෂියන්ග් චෙන්ග් 鹬蚌相争
ලන් යූ චොන්ග් ෂූ 滥竽充数
ට්සාඕ චුවන් ජේ ජියැන් 草船借箭