චීන බස ඉගෙන ගනිමු ඉතිරිය

会(huì) 议(yì)
妇(fù) 女(nǚ) 节(jié)
元(yuán) 宵(xiāo) 节(jié)

චීන ප්‍රස්ථා පිරුළු ඉතිරිය

හන් ඩන් ශුයි බූ邯郸学步
බූ යින් රෙන් රෙ 不因人热
බෙයි ගොං ෂ යිං杯弓蛇影