චීන බස ඉගෙන ගනිමු ඉතිරිය

挺(tǐng) 好(hǎo) 的(de)
最(zuì) 近(jìn) 怎(zěn) 么(me) 样(yàng)
没(méi) 关(guān) 系(xì)

චීන ප්‍රස්ථා පිරුළු ඉතිරිය

“යූ ගොං යී ශන්”愚公移山
චිං චුන් රූ වෙං 请君入瓮
ශූ නෙං ශෙං ච්‍යාඕ 熟能生巧