චීන බස ඉගෙන ගනිමු ඉතිරිය

咖(kā) 啡(fēi)
奶(nǎi) 茶(chá)
红(hóng) 茶(chá)

චීන ප්‍රස්ථා පිරුළු ඉතිරිය

යී පූ ශී හන් 一曝十寒
යා මියාඕ ජූ චාං揠苗助长
“බී මෙන් ස් ගෝ”闭门思过