元(yuán) 宵(xiāo) 节(jié)
2018-03-01 13:35:18
Share with:

元(yuán) 宵(xiāo) 节(jié)

元(yuán) 宵(xiāo) 节(jié)

චීනයේ චන්ද්‍ර මාස දින දර්ශනයට අනුව, ජනවාරි 15වැනි දිනට චීනයේ තවත් සාම්ප්‍රදායික උත්සවයක් යෙදෙනවා. ඒ පහන් කූඩු උත්සවයයි ( 元(yuán) 宵(xiāo) 节(jié) ).මේ උත්සවය එළඹීමත් සමඟ, අපේ සාම්ප්‍රදායික නව අවුරුද්ද නිළ වශයෙන් අවසන් වෙනවා කියලා අපි හිතනවා. මේ දිනයේ(yuán)(xiāo)කියන පැණි රස අතුරු පස අනුභව කරන එක චීන ජාතිකයින්ගේ සාම්ප්‍රදායක්. 

සබැඳුම
අපි ගැන