මැකෞ රන් නෙළුම
2019-12-20 14:04:28
Share with:

2019වසරේමැකෞචීනයටආපසුපැමිණීමේ20වැනිසංවත්සරයයි.ගෙවීගියවසර20තුළමැකෞමව්රටසමඟඑක්වසංවර්ධනයවෙමින්පවතී.ඇමරිකාව,බ්‍රිතාන්‍යය,නෙදර්ලන්තයසහඉරානයයනරටවලවිදේශමිත්‍රයන්මැකෞවෙනුවෙන්මියුරුගීතයක්නිර්මාණයකරතිබේ.එයඅපිඑක්වරසවිඳිමු.

ගුවන් විදුලිය
20230531බදාදා
වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති
සබැඳුම
අපි ගැන