චීනයේ පාපැදි භාවිතාව
2018-12-14 11:58:22
Share with:

චීනයලෝකයේපාපැදිරාජධානියයි.මාර්ගතදබදයටසරලවිසඳුමක්ලෙසමෙන්මකාලයඉතිරිකරගැනීමසහඅවමමුදලක්වැයකලහැකිබැවින්චීනයතුලපාපැදියඉතාමත්ජනප්‍රියයි.නූතනතාක්ෂණයෙන්ක්‍රියාත්මකජංගමදුරකථනයහාසබැඳිවත්මන්චීනපැපැදියේකතාව.

ගුවන් විදුලිය
20230531බදාදා
වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති
සබැඳුම
අපි ගැන