会(huì) 议(yì)
2018-03-12 13:23:43
Share with:

会(huì) 议(yì)

会(huì) 议(yì)

(huì)()කියලා කියන්නේ රැස්වීම, සමුළුව එහෙම නැත්නම් සම්මේලනය කියන එක.

රැස්වීමක් පවත්වනවා කියලා චීන භාෂාවෙන් කියන්නේ  (kāi) (huì).

ගුවන් විදුලිය
20230607බදාදා
වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති
සබැඳුම
අපි ගැන