饺(jiǎo) 子(zǐ)
2018-02-18 17:05:53
Share with:

饺(jiǎo) 子(zǐ)

饺(jiǎo) 子(zǐ)

කිරිබත් වගේ චීනයේ සාම්ප්‍රදායික අලුත් අවුරුදු සමයේදී චීන ජාතිකයින් අනිවාර්යයෙන් ම කන  කෑම වර්ගයක් තිබෙනවා. ඒ  (jiǎo)()කියලා. 

ගුවන් විදුලිය
20230607බදාදා
වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති
සබැඳුම
අපි ගැන