"දොන්ෂන් කඳු මුදුනේදී"

 

                 "බෙයිජිංහි ජිංෂන් කන්දේදී"                        89.    

      

       

      

 

      

      

      

      

93.    

      95.   

      

96.        

      

97.   

      

98.   

      

.

       

      

100.