ගංවතුරට ගොදුරු වූ ජනතාවගේ ජීවිතය බේරා ගැනීම පිළිබඳ සංවේදී අවස්ථාවන්
2021-07-21 21:33:52
Share with:

චීනයේ හනාන් පළාතේ ගංවතුරට ගොදුරු වූ ජනතාවගේ ජීවිතය බේරා ගැනීම පිළිබඳ සංවේදී අවස්ථාවන් ඇතුළත් වීඩියෝවක් මේ... 

සබැඳුම
අපි ගැන