ලැන් චෞ නගරය
2018-06-15 09:41:26
Share with:

ලැන් චෞ නගරය වයඹදිග චීනයේ ගැන් සූ පළාතේ අගනගරයයි.එහි විශේෂ ඓතිහාසික හා සංස්කෘතික   වාතාවරණය අප්‍රමාණවත් සංචාරකයන් ආකර්ෂණය කරමින් සිටී.එම පැරණි නගරය  පිළිබඳ වීඩියෝ දසුන් අපි නරඹමු.

සබැඳුම
අපි ගැන