ඩූ ච්‍යාං යැන් වාරි ක්‍රමය
2017-09-24 15:54:20
Share with:

ලෝකයේ එකම වේලි රහිත වාරියෝජනා ක්‍රමය චීනයේ ස් චුවැන් පළාතේ පිහිටා තිබේ.එය තමයි ලෝසුපතළ ඩූ ච්‍යාං යැන් වාරි ක්‍රමයයි.එම වාරියෝජනා ක්‍රමය පිළිබඳ විඩියෝ දසුන් අපි නරඹමු.

සබැඳුම
අපි ගැන