ලියු හුයි(රසිකා)
2017-09-21 14:16:31
Share with:

ලියු හුයි(රසිකා)

ලියු හුයි(රසිකා)


මම ඇදහීමක් මත ජීවත් නොවුවද සත්ගුණවත් බව ඇති කර ගැනීමටත් මේ ලොව සුන්දර කරලීමටත් තැත් කරමි.

ගුවන් විදුලිය
20240619බදාදා
වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති
සබැඳුම
අපි ගැන