මැකෞ රන් නෙළුම

2019-12-20 14:04:27
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn

2019වසරේමැකෞචීනයටආපසුපැමිණීමේ20වැනිසංවත්සරයයි.ගෙවීගියවසර20තුළමැකෞමව්රටසමඟඑක්වසංවර්ධනයවෙමින්පවතී.ඇමරිකාව,බ්‍රිතාන්‍යය,නෙදර්ලන්තයසහඉරානයයනරටවලවිදේශමිත්‍රයන්මැකෞවෙනුවෙන්මියුරුගීතයක්නිර්මාණයකරතිබේ.එයඅපිඑක්වරසවිඳිමු.

වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති