විශේෂාංග

චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂ සාමාජිකයන්ගේ ප්‍රමුඛත්වයෙන් සුව පහසු ජීවිතයක්
දිළිඳු ගම්මානයක් දිළිඳුකමින් මුදා ගැනීමේ අපූරු වැඩපි‍ළිවෙළක්
පක්ෂ විනය තදින් පවත්වා ගෙන යාමට චීන රජය පූර්ණ පියවර ගනී
HomePrev123Total 3 pages