පැරණි ඝණ්ඩාර කෙෘතුකාගාරය

2018-01-29 10:32:12
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn

බෙයිජිං නගරයේ උතුරු සැන් හුවැන් මාවෙත් පිහිටි ඩා ජොන් ස් පන්සල වසර 1985 හේ සිට පැරණි ඝණ්ඩාර කෙෘතුකාගාරයක් බවට පත් විය.ඉතින් මෙම ඉපැරණි පන්සල පිළිබඳ වීඩියෝ දසුන් අපි නරඹමු.

වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති