සජීවී තොරතුරු ආවරණය

චීන ප්‍රතිසංස්කරණය හා විවෘතභාවය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ 40 වැනි සංවත්සරය සැමරීමේ සමුළුව

චීන ප්‍රතිසංස්කරණය හා විවෘතභාවය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ 40 වැනි සංවත්සරය සැමරීමේ සමුළුව