අදහස්

වසර 40ක ප්‍රතිසංස්කරණය හා විවෘතභාවයේ සාර්ථකත්වයක්

වසර 2018, චීනයේ විවෘතභාවය හා ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ 40 වැනි සංවත්සර වසරයි