චීන රාජ්‍ය මණ්ඩල ආයතන ප්‍රතිව්‍යුහකරණ සැලැස්ම සම්මත කෙරේ

2018-03-17 19:31:43
Comment
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn


චීන රාජ්‍ය මණ්ඩල ආයතන ප්‍රතිව්‍යුහකරණ සැලැස්ම සම්මත කෙරේ

චීන රාජ්‍ය මණ්ඩල ආයතන ප්‍රතිව්‍යුහකරණ සැලැස්ම සම්මත කෙරේ

චීන රාජ්‍ය මණ්ඩල ආයතන ප්‍රතිව්‍යුහකරණ සැලැස්ම සම්මත කෙරේ.

චීන රාජ්‍ය මණ්ඩලයට අයත් ආයතන ප්‍රතිව්‍යුහකරණ සැලැස්ම අද පැවති 13 වැනි චීන ජාතික මහජන කෙංග්‍රසයේ පළමු වැනි සැසිවාරයේ පූර්ණ සැසියේදී ජන්ද විමසීමක් මගින් සම්මත කර තිබේ.

චීන රාජ්‍ය පද්ධතියේ වැදගත් ක්ෂේත්‍ර හා අංශ වල කාර්යභාරය යහපත් කිරීම, දූත වගකීම පැහැදිලිව සහ නීතිමය වශයෙන් ක්‍රියාත්මක වන රාජ්‍ය පරිපාලන පද්ධතියක් බිහි කිරීම, ජනතාවගේ ප්‍රශංසාව හිමි සේවාකාරයකින් සමන්විත රජයක් ස්ථාපිත කිරීම එහි අරමුණු වෙයි. මෙම ප්‍රතිව්‍යුහකරණයෙන් පසු, රාජ්‍ය මණ්ඩල පොදු කාර්යාලය හැර තවත් ආයතන 26ක් චීන රාජ්‍ය මණ්ඩල පද්ධතියට අයත් වෙයි.

ප්‍රතිචාර දක්වන්න

වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති