චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ 19 වැනි ජාතික නියෝජිත සම්මේලනයේ නියෝජිත කණ්ඩායම් සාකච්ඡා මාධ්‍ය වෙත විවෘත ‍කෙරේ

2017-10-20 19:07:19
Comment
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn

චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ 19 වැනි ජාතික නියෝජිත සම්මේලනයේ නියෝජිත කණ්ඩායම්  සාකච්ඡා මාධ්‍ය වෙත විවෘත ‍කෙරේ


චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ 19 වැනි ජාතික නියෝජිත සම්මේලනයේ නියෝජිත කණ්ඩායම් පැවැත්වූ  සාකච්ඡා මාධ්‍ය වෙත විවෘත ‍කෙරේ. ෂී ජින්පිං මහතා චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ 19 වැනි ජාතික නියෝජිත සම්මේලනය වෙත ඉදිරිපත් කළ වාර්තාව සම්බන්ධයෙන් නියෝජිතවරු උණන්දුවෙන් අදහස් හුවාමරු කළහ. සංස්කෘතික අත්ම විශ්වාසය තහවුරු කර ගැනීම, නිර්මාණශීලිත්වයෙන් සංවර්ධන ක්‍රියාදාමය ඉදිරියට ගෙන යාම සහ මූළ්‍ය ප්‍රතිපත්ති පාලනය කිරීම ඇතුළු කරුණු සම්බන්ධයෙන් ඔවුහූ  පුළුල් ලෙස සාකච්ඡා කළහ. චීන විශේෂ ලක්ෂණයන්ගෙන් යුතු සමාජවාදය නව යුගයට පිවිස ඇත. එය චීන සංවර්ධනය පිළිබඳ නව ඓතිහාසික සන්ධියක් බව චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ 19 වැනි ජාතික නියෝජිත සම්මේලනයේ වාර්තාවේ සඳහන් වෙයි. මෙම සම්මේලනයට එක්ව සිටින නියෝජිත කණ්ඩායම් නව ඓතිහාසික සන්ධිය පදනම් කර ගනිමින් සමාජවාදී නවීකරණ ප්‍රබල රටක් බිහි කිරීම උදෙසා කැප වීමට සූදානමින් සිටින බව ප්‍රකාශ කළ බව මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ 19 වැනි ජාතික නියෝජිත සම්මේලනයේ නියෝජිත කණ්ඩායම්  සාකච්ඡා මාධ්‍ය වෙත විවෘත ‍කෙරේ

චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ 19 වැනි ජාතික නියෝජිත සම්මේලනයේ නියෝජිත කණ්ඩායම්  සාකච්ඡා මාධ්‍ය වෙත විවෘත ‍කෙරේ

චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ 19 වැනි ජාතික නියෝජිත සම්මේලනයේ නියෝජිත කණ්ඩායම්  සාකච්ඡා මාධ්‍ය වෙත විවෘත ‍කෙරේ

චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ 19 වැනි ජාතික නියෝජිත සම්මේලනයේ නියෝජිත කණ්ඩායම්  සාකච්ඡා මාධ්‍ය වෙත විවෘත ‍කෙරේ

චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ 19 වැනි ජාතික නියෝජිත සම්මේලනයේ නියෝජිත කණ්ඩායම්  සාකච්ඡා මාධ්‍ය වෙත විවෘත ‍කෙරේ

චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ 19 වැනි ජාතික නියෝජිත සම්මේලනයේ නියෝජිත කණ්ඩායම්  සාකච්ඡා මාධ්‍ය වෙත විවෘත ‍කෙරේ


ප්‍රතිචාර දක්වන්න

වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති