ඔබත් සමඟ එකම ගමනක නම් ඡායාරූප තරඟය
ඔබත් සමඟ එකම ගමනක නම් ඡායාරූප තරඟය පෙබරවාරි මස 28 වනදා ආරම්භ වෙයි.
කැමරා කාච ඔස්සේ එක් තීරයක් එක් මාවතක් වැඩපිළිවෙල හරහා ශ්‍රී ලංකාවේ සිදු වන නව වෙනස්කම් හා නව දර්ශනයන්, චීන ජතතාව හා ශ්‍රී ලංකා ජනතාව අතර මිතුදම හා අවංක හැඟීම මෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ විශේෂත්වයන් ඉස්මතු කිරීම මෙම තරඟයේ අරමුණ ය.
පෙබරවාරි මස 28 වනදා සිට මාර්තු මස 28 වනදා දක්වා ඡායාරූප භාර ගැනේ. මාර්තු මස 29 වනදා සිට අප්‍රේල් මස 9 වනදා දක්වා ඡායාරූප මූලිකව තෝරා ගැනීම, අන්තර්ජාලයේ ඡන්ද විමසීම, වි‍ශේෂඥයන් ඡායාරූප තෝරා ගැනීම ඇතුළු ක්‍රියාවලිය සිදු කෙරේ. අප්‍රේල් මස 10 වනදා නිල වශයෙන් සම්මාන දිනා ගන්නා ඡායාරූප නිර්මාණ ලැයිස්තුව නිකුත් කෙරේ.
ඡායාරූප යොමු කළ යුතු ඊමේල් ලිපිනය
withyou2019@qq.com

>>>