ප්‍රවෘත්ති

චීනය විද්‍යා හා තාක්ෂණ නිර්මාණශීලිත්වයෙන් සිය සංවර්ධන සංකල්පය ලෝකයට ගෙන යයි
චීනයේ සහයෝගතා ආර්ථිකය දැඩි වර්ධනයක් පෙන්නුම් කරයි
“එක් තීරයක් එක් මාවතක්”වැඩපිළිවෙළට දායක වන චෞ ෂැන් වරාය
“පස් වසරකදී චීනයේ සිදු වූ වෙනස්කම්”යන ප්‍රධාන තේමාවෙන් යුත් විශාල පරිමාණ ප්‍රදර්ශනයක් බෙයිජිංහි පැවැත්වේ
HomePrev123Total 3 pages