ප්‍රවෘත්ති

චීනයේ සංවර්ධනය ඉන්දීය ව්‍යාපාරිකයෙකුගේ ඇසින්
“එක් තීරයක් එක් මාවතක්”හරහා ක්‍රියාත්මක නාගරික සංවර්ධනය
චීනයේ ස්වෙච්ඡා සහන සේවා ක්‍රියාවලිය
නවීකරණ කෘෂිකර්මය සංවර්ධනය කිරීමෙන් දිළිඳුකමින් මුදවාගත් බයි ස ප්‍රදේශයේ ගම්මාන
චීන හා විදේශ රටවල අධ්‍යාපන හුවමාරු ව්‍යායාමයේ නව ප්‍රගතිය
සුළු ජාතික හා ආසියාන් ප්‍රදේශවල සම්පත් ප්‍රයෝජනයට ගනිමින් විශාල ජයග්‍රහණ ලබාගත් චීන ගුවන් ෂි සුළු ජාතික විශ්වවිද්‍යාලය
ඡිං හයි පළාතේ දිළිඳු ගම්මානයක් මල් සාගරයක් බවට පත් වීම
චීනය MasterCard සමාගමේ වැදගත් ම වෙ‍ළෙඳ පොළක්
කාන්තාරයක් හරහා ලොව ඉදි කළ දීර්ඝතම අධිවේගී මාර්ගය
චීනයේ දිළිඳුකම මුදවා ගැනීමේ ව්‍යායාමය පිළිබඳ ගම්මානයක ආදර්ශනය
ස්ටෝබෙරි වගාවෙන් දරිද්‍රතාව අවම කර ජීවිත සාර්ථක කරගත් චීනයේ ච්‍යං බියැන් ගම්මානයේ වැසියන්
ගුවන් සී ස්වායත්තයේ සුළු ජාතික කෞතුකාගාරයෙන් දිළිඳුන්ට සහන
123NextEndTotal 3 pages