ජෛව පරිසර පද්ධති ආරක්ෂාවත් පානීය ජල ගැටළුවත් ජයගත් උතුරු චීනය

2017-09-29 14:53:10
Comment
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn

උතුරු චීනයේ බොහෝ ප්‍රදේශවලට දිගු කාලීනව බලපාන බරපතල ජල හිඟයක් ඇතිවී තිබෙනවා. ජනග්‍රහණය ඉතා අධික බෙයිජිං නගරය, හෙබෙයි පළාත, ටින්ජිං නගරය ඇතුළු හුඅන් බෙයි ප්‍රදේශයේ ජල සම්පත් ප්‍රමාණය සමස්ත චීන ජල සම්පත් ප්‍රමාණයෙන් 7.2%ක් පමණ. එහි එක් පුද්ගලයෙකු සතු ජල සම්පත් ප්‍රමාණය සමස්ත චීනයේ එක් පුද්ගලයෙකුට සතු ජල ප්‍රමාණයෙන් සියයට 20ක්. නාගරික ගෘහස්ථ ජල සැපයුම් විශාල වශයෙන් ලබා ගන්නේ භූගත ජලයෙන්. මේ නිසා භූගත ජල සම්පත් වැඩියෙන් ලබා ගැනීම නිසා ජෛව පද්ධතියට හානි සිදු වූණා.

එම ගැටළු විසඳා ගැනීම සඳහා චීනයේ දකුණු ප්‍රදේශයෙන් උතුරු ප්‍රදේශවලට ජලය ප්‍රවාහන කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය චිනය පසුව සැලසුම් කළා. එම ව්‍යාපෘතිය චීනය ක්‍රියත්මක කළ ඉතා වැදගත් උපායමර්ගික වාරිමාර්ග ව්‍යාපෘතියක්. එම ව්‍යාපෘතියට නැගෙනහිර මාර්ගය, මධ්‍යම මාර්ගය හා බටහිර මාර්ගය යන ජලය ප්‍රවාහන කිරීමේ මාර්ග තුනක් තිබෙනවා.

2014 වසරේ එම ව්‍යාපෘතියේ මධ්‍යම මාර්ගය ජල සැපයුම් නිල වශයෙන් ආරම්භ කළා. 2016 වසරේ නැගෙනහිර මාර්ග‍යේ පළමු කොටස ජල ප්‍රවාහන කිරීමේ කටයුතු සාර්ථිකව ක්‍රියාත්මක කළා. මේ නිසා ගතවූ වසර දෙකක කාලය තුළ අදාළ ජල ප්‍රවාහන මාර්ග අවාරණ ප්‍රදේශවල ජල සම්පත් සුරක්ෂිත කිරීමේ හැකියාව විශාල වශයෙන් සාර්ථක වූණා. බෙයිජිං, ටින් ජිං යන විශාල ප්‍රමාණ හා මධ්‍යම ප්‍රමාණ නගර 18ක නගරික ජල සැපයුම් හැකියාව ඉහළ නංවා තිබෙනවා. අදාළ ප්‍රදේශයේ එම ව්‍යාපෘතියෙන් ලාභ ගන්නා ජනතාව මිලියන 53ක් පමණ වනවා.

එමෙන්ම එම ව්‍යාපෘතිය ඉදි කිරීමේදී ජල සම්පත් සුරක්ෂිත කිරීම, ජල දුෂණ තුරන් කිරීම යන කටයුතුවලට වැඩි වශයෙන් අවධානය යොමු වූණා. අද වන විට ජලයේ ගුණත්මකභාවය සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා බොහෝ නගරවල ජෛව ව්‍යාපෘති රැසක් සම්පූර්ණ කර තිබෙනවා. එම නිසා ව්‍යාපෘතියේ ආවරණ ප්‍රදේශවල ජෛව පරිසරය පෙරට වඩා යහපත් වී තිබෙනවා.

 

ප්‍රතිචාර දක්වන්න

වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති