එදා සහ අද---නව චීනය ස්ථාපිත වීමේ වසර 70 තුළ සිදු වූ විපර්යාසයන්---4(6/6)

2019-10-04 10:00:00
Download image
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn
6/6
යැං සි ගංගාවේ තුන් දොරු ව්‍යාපෘතිය ඉදි කරමින් පැවතුන ආකාරය. 2018 වසරේ, තුන් දොරු ව්‍යාපෘතිය අවසන් වීමෙන් පසු එහි විදහා දැක්වෙන සුන්දරත්වය.