එදා සහ අද---නව චීනය ස්ථාපිත වීමේ වසර 70 තුළ සිදු වූ විපර්යාසයන්---4(3/6)

2019-10-04 10:00:00
Download image
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn
3/6
1961 වසරේ, සයි හන් බා වනාන්තර කලාපය ඉදි කිරීම ආරම්භ වූ කාලයේ එහි දර්ශනයයි මේ. 2016 වසරේ, ජනතාව විනෝදයෙන් සයි හන් බා වනාන්තර කලාපයේ සෙල්ලම් කළහ. සියවස් භාගයකට වැඩි කාලයක් තුළ, ඉතා දුෂ්කර ස්වභාවික පරිසරය යටතේ හෙක්ටාර 7,5000කින් පමණ යුක්ත ලෝකයේ විශාලතම කෘත්‍රිම වනාන්තරය නිර්මාණය කිරීම එහි ජනතාව සාර්ථකව ඉටු කළහ.