එදා සහ අද---නව චීනය ස්ථාපිත වීමේ වසර 70 තුළ සිදු වූ විපර්යාසයන්---3(5/6)

2019-10-03 10:02:00
Download image
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn
5/6
1965 වසරේ ගුවංචෞ නගරයේ මහන යන්ත්‍ර සාප්පුවක කාර්ය මණ්ඩල සේවකයෙක් වෘත්තීය සංදර්ශනයකදී මහන යත්ත්‍රයක් සවි කළේ විනාඩි තුනයි තත්පර හතළිහකිනි.
2016 වසරේ 44 වැනි ලෝක නිපුණතා තරඟය සඳහා වූ චීනයේ ජාතික තරඟය ශංහයි නගරයේදී පැවැත්විණ. මේ තරඟකරුවන් එහිදී විදුලි උපකරණ තරඟය සඳහා තරඟ කළ අයුරුයි.