එදා සහ අද---නව චීනය ස්ථාපිත වීමේ වසර 70 තුළ සිදු වූ විපර්යාසයන්---3(4/6)

2019-10-03 10:02:00
Download image
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn
4/6
මේ, 1964 දී චීනයේ ෆුචෞ නගරයේ ගම්මානයක වැසියන් අලුත් අවුරුදු සැමරීමට අවශ්‍ය භාණ්ඩ මිලදී ගත් ආකාරයයි.
2019 වසරේ ශංහයි නගරයේ නැන්ජින් පදික වීදියේ වැසියන් අලුත් අවුරුදු සැමරීම සඳහා භාණ්ඩ මිලදී ගත් දර්ශනයි මේ.