එදා සහ අද---නව චීනය ස්ථාපිත වීමේ වසර 70 තුළ සිදු වූ විපර්යාසයන්---2(5/6)

2019-10-02 10:01:00
Download image
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn
5/6
1963 වසරේ චීන අපනයන පාරිභෝගික භාණ්ඩ වෙළඳ සල්පිළේ චීන ව්‍යාපාරිකයෙක් සමග නවසීලන්ත ව්‍යාපාරිකයෙක් ඇසුරුම් කළ පලතුරු මිලට ගත්තේය.
2019 වසරේ 125 වැනි චීන ආනයන හා අපනයන වෙළඳ භාණ්ඩ සල්පි‍ළේ ලිපි ද්‍රව්‍ය ප්‍රදර්ශකයන් හා මිළදී ගැනීමේ ව්‍යාපාරිකයන් සාකච්ඡා ක‍ළහ.