එදා සහ අද---නව චීනය ස්ථාපිත වීමේ වසර 70 තුළ සිදු වූ විපර්යාසයන්---2(4/6)

2019-10-02 10:01:00
Download image
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn
4/6
1956 වසරේ ශංහයි නග‍රයේ එකල විශාලතම කාන්තා වෙළඳ භාණ්ඩ පිළිබඳ විශේෂ සාප්පුව ස්ථාපිත කෙරිණ. ඒ සාප්පුවට ගොස් බොහෝ කාන්තාවෝ භාණ්ඩ තෝරා ගැනීමට ප්‍රිය කළහ.
2019 වසරේ හයිනැන් පළාතේ අලුතින් තීරු බදු අය නොකරන සාප්පු දෙකක් විවෘත කෙරිණ. කාන්තාවෝ විශේෂ කවුන්ටරයේ රූපලාවණ්‍ය උකරණ මිලට ගත්හ.