එදා සහ අද---නව චීනය ස්ථාපිත වීමේ වසර 70 තුළ සිදු වූ විපර්යාසයන්---2(4/6)

2019-10-02 10:01:00
Download image Comment
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn
4/6
1956 වසරේ ශංහයි නග‍රයේ එකල විශාලතම කාන්තා වෙළඳ භාණ්ඩ පිළිබඳ විශේෂ සාප්පුව ස්ථාපිත කෙරිණ. ඒ සාප්පුවට ගොස් බොහෝ කාන්තාවෝ භාණ්ඩ තෝරා ගැනීමට ප්‍රිය කළහ.
2019 වසරේ හයිනැන් පළාතේ අලුතින් තීරු බදු අය නොකරන සාප්පු දෙකක් විවෘත කෙරිණ. කාන්තාවෝ විශේෂ කවුන්ටරයේ රූපලාවණ්‍ය උකරණ මිලට ගත්හ.

ප්‍රතිචාර දක්වන්න