එදා සහ අද---නව චීනය ස්ථාපිත වීමේ වසර 70 තුළ සිදු වූ විපර්යාසයන්---2(3/6)

2019-10-02 10:01:00
Download image
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn
3/6
50 දශකයේ චීන කාන්තාවෝ 20 වැනි සියවසේ දී සාම්ප්‍රදායික ඇඳුම් වල විචිත්‍රත්වය ප්‍රදර්ශනය කළහ.
2019 වසරේ ජ්‍යාංසු පළාතේ කාන්තාවෝ සාම්ප්‍රදායික ඇඳුම් ඇඳ සාගරයක් බඳු මල් යායක ඡායාරූප ගනිමින් සිටියහ.