එදා සහ අද---නව චීනය ස්ථාපිත වීමේ වසර 70 තුළ සිදු වූ විපර්යාසයන්---1(3/7)

2019-10-01 10:00:00
Download image
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn
3/7
ඉහත ඡායාරූපය: 1956 වසරේ ජූලි මාසයේ 13වැනිදා චීනයේ ප්‍රථම " Jiefang " සන්නාම මෝටර් රථ පෙළ එකලස් කිරීමේ කර්මාන්තශාලාවෙන් ඉවතට ගත් දර්ශනය.
පහත ඡායාරූපය: 2019 වසරේ චීනයේ Tianjin සංවර්ධන කලාපයේ FAW ටොයොටා නව බලාගාරයේදී නව " Asian Dragon "මෝටර් රථ පෙළ එකලස් කිරීමේ දර්ශනය.