එදා සහ අද---නව චීනය ස්ථාපිත වීමේ වසර 70 තුළ සිදු වූ විපර්යාසයන්---1(2/7)

2019-10-01 10:00:00
Download image
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn
2/7
වම් පස ඡායාරූපය: 1960 වසරේ චීන දැරියන්ගේ ඇඳුම් විලාසිතා.
දකුණු පස ඡායාරූපය: 2019 වසරේ චීන දැරියන්ගේ නවීන ඇඳුම් විලාසිතා.