කුරුල්ලන්ගේ පරාදීසයක් වන දාජයෝහූ වැව් තෙත්බිම

2019-05-30 14:54:36
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn

දාජයෝහූ වැව් තෙත්බිම පිහිටා තිබෙන්නේ මධ්‍යම් චීනයේ හූබෙයි පළාතේ ශෙන් නොන් චියා සුරැකුම් කලාපයේදී. මුහුදු මට්ටමෙන් උස මීටර් 1700කින් යුත් එම තෙත්බිම තුළ වැව හා ගොහොරු බිම විශාල ප්‍රමාණයක් තිබේ. එය සංක්‍රමණික කුරුල්ලන්ගේ වැදගත් නවාතැන් ස්ථානයක් ලෙසට සැලකේ. විද්‍යා නිරීක්ෂණය අනුව ,දැනට එහි දැකිය හැකි කුරුල්ලන් වර්ග 136කි.

හූබෙයි පළාතේ ඡායාරූප ශිල්පීන්ගේ සංගමයේ සාමාජික zhang jiuguo මහතා පසුගිය වසරේ එම ප්‍රදේශයේ සංචාරය කරමින් කුරුල්ලන් සහිත ඡායාරූප විශාල ප්‍රමාණයක් ගෙන ඇත.ඔහු පැවසුවේ තෙත්බිම පරිසර වෙනස්කම් වලට කුරුල්ලන් ඉතා සංවේදී බවයි. කුරුල්ලන් සංඛ්‍යාව වැඩි වීම තෙත්බිම පරිසර යහපත් කිරීම පිළිඹිබු වන බවට ඔහු විශ්වාස කරයි.

මෑත වසර කිහිපය තුළ දාජයෝහූ වැව් තෙත්බිම ප්‍රදේශයේ විවිධ ජෛව පරිසර සුරක්ෂිත කිරිමේ පියවර ක්‍රියාත්මක කර ඇත. එම ප්‍රදේශය තුළ වෙසෙන ජනතාව වෙනත් ප්‍රදේශවලට යොමු කර තිබේ.සාමාන්‍ය සංචාරකයන්ට පුද්ගලික වාහන වලින් එම ප්‍රදේශයට ඇතුළත් වීම තහනම් කෙරිණ. විදුලි මෝථ රථ පමණ එහිදී භාවිත කළ හැකිය. අදාළ පියවර මගින් මිනිසුන්ගේ ක්‍රියාවන්ගෙන් පරිසරයට එල්ල විය හැකි හානි විශාල වශයෙන් අඩු වූවිවිධ දූෂණ වැළැක්විය හැකි බවට පැවසේ. ඉන් එය කුරුල්ලන්ගේ පරාදීසයක් බවට පත්ව ඇතැයි විශ්වාස කෙරේ.

කුරුල්ලන්ගේ පරාදීසයක් වන දාජයෝහූ වැව් තෙත්බිම

කුරුල්ලන්ගේ පරාදීසයක් වන දාජයෝහූ වැව් තෙත්බිම

කුරුල්ලන්ගේ පරාදීසයක් වන දාජයෝහූ වැව් තෙත්බිම

කුරුල්ලන්ගේ පරාදීසයක් වන දාජයෝහූ වැව් තෙත්බිම

කුරුල්ලන්ගේ පරාදීසයක් වන දාජයෝහූ වැව් තෙත්බිම

කුරුල්ලන්ගේ පරාදීසයක් වන දාජයෝහූ වැව් තෙත්බිම

කුරුල්ලන්ගේ පරාදීසයක් වන දාජයෝහූ වැව් තෙත්බිම

කුරුල්ලන්ගේ පරාදීසයක් වන දාජයෝහූ වැව් තෙත්බිම

කුරුල්ලන්ගේ පරාදීසයක් වන දාජයෝහූ වැව් තෙත්බිම

කුරුල්ලන්ගේ පරාදීසයක් වන දාජයෝහූ වැව් තෙත්බිම

කුරුල්ලන්ගේ පරාදීසයක් වන දාජයෝහූ වැව් තෙත්බිම

කුරුල්ලන්ගේ පරාදීසයක් වන දාජයෝහූ වැව් තෙත්බිම

කුරුල්ලන්ගේ පරාදීසයක් වන දාජයෝහූ වැව් තෙත්බිම

කුරුල්ලන්ගේ පරාදීසයක් වන දාජයෝහූ වැව් තෙත්බිම

කුරුල්ලන්ගේ පරාදීසයක් වන දාජයෝහූ වැව් තෙත්බිම

කුරුල්ලන්ගේ පරාදීසයක් වන දාජයෝහූ වැව් තෙත්බිමවැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති