චීනයේ කෘත්‍රිම බුද්ධි තාක්ෂණ කර්මාන්ත නගරය

2019-05-22 15:03:17
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn

මෑත වසර කිහිපය තුළ චීනයේ විශාල ප්‍රමාණයේ දත්ත හා භාණ්ඩ අන්තර්ජාලය වේගවත්ව සංවර්ධනය වෙමින් පවතී. ඒ සමඟම නව පරම්පරාවේ තොරතුරු තාක්ෂණය හා සම්ප්‍රදායික නිෂ්පාදන කර්මාන්තය එකතු වීම ‍නිෂ්පාදන කර්මන්තයේ වර්ධන ප්‍රවණතාවක් බවට පත්වි තිබේ.

චීනයේ හූනන් පළාතේ චඅන්ෂා නගරය නිෂ්පාදන කර්මාන්ත නගරයකි. කෘත්‍රිම බුද්ධිය පිළිබඳ තාක්ෂණය කෙන්ද්‍ර කර ගනිමින් එහි සම්ප්‍රදායික නිෂ්පාදන කර්මාන්ත වර්ධනයට නව යුගයක් උදා වි තිබේ.

එම නගරයේ පිහිටි SANY HEAVY INDUSTRY සමාගම ඉංජිනේරු පහසුකම් නිෂ්පාදන ක්ෂේත්‍රයේ ලොව පුරාම ඉතා ප්‍රසිද්ධ සමාගමකි. මෑත වසර කිහිපය තුළ එම සමාගම නව තාක්ෂණය යොදා ගනිමින් ඉංජීනේරු පහසුකම් නිෂ්පාදන නව ක්‍රම සොයා ගෙන ඇත. දැනට එම සමාගමට අයත් 18 වන කම්හල ආසියාවේ විශාලතම කෘත්‍රිම බුද්ධි කම්හලකි. ඉංජීනේරු පහසුකම් නිෂ්පාදනය කිරීම හා භාවිත කිරීම එකතු වී විශේෂ අන්තර්ජාල සේවාවක් එම සමාගම විසින් නිර්මාණය කර ඇත. එම සේවා වේදිකාව දැනට චීනයේ විවිධ කර්මාන්ත වලට සේවා ලබා දෙයි. කෘත්‍රිම බුද්ධි තාක්ෂණය භාවිත කරමින් එම සමාගම ඉංජීනේරු පහසුකම් සඳහා ස්වයං පාලන යන්ත්‍රයක් නිර්මාණය කර තිබේ. එම යන්ත්‍රය සවි කළ ඉංජීනේරු පහසුකම් භාවිත කිරීමේදී පහසුකම් ක්‍රියාත්මක තත්ත්වය ඇතුළු විවිධ දත්ත කම්හලට ආපහු ‍ලබා දිය හැකිය. එවැනි දත්ත නිසා අදාළ පහසුකම් නවිකරණය,වෙළඳ අලෙවි කිරීම හා අවදානය වැලැක්වීම යන වැදගත් කර්යභාරයන් ඉටු කර තිබේ.

බුද්ධි පහසුකම් කෙන්ද්‍ර කර ගනිමින් නව කර්මන්ත බිහි කිරීම හරහා කෘත්‍රිම බුද්ධි තාක්ෂණ කර්මන්ත නගරයක් සංවර්ධනය කළ හැකි බවට චන්ෂා නගරය විශ්වාස කරයි .

චීනයේ කෘත්‍රිම බුද්ධි තාක්ෂණ කර්මාන්ත නගරය

චීනයේ කෘත්‍රිම බුද්ධි තාක්ෂණ කර්මාන්ත නගරය

චීනයේ කෘත්‍රිම බුද්ධි තාක්ෂණ කර්මාන්ත නගරය

චීනයේ කෘත්‍රිම බුද්ධි තාක්ෂණ කර්මාන්ත නගරය

චීනයේ කෘත්‍රිම බුද්ධි තාක්ෂණ කර්මාන්ත නගරය

චීනයේ කෘත්‍රිම බුද්ධි තාක්ෂණ කර්මාන්ත නගරය

චීනයේ කෘත්‍රිම බුද්ධි තාක්ෂණ කර්මාන්ත නගරය

චීනයේ කෘත්‍රිම බුද්ධි තාක්ෂණ කර්මාන්ත නගරය

චීනයේ කෘත්‍රිම බුද්ධි තාක්ෂණ කර්මාන්ත නගරය

චීනයේ කෘත්‍රිම බුද්ධි තාක්ෂණ කර්මාන්ත නගරය

චීනයේ කෘත්‍රිම බුද්ධි තාක්ෂණ කර්මාන්ත නගරය

චීනයේ කෘත්‍රිම බුද්ධි තාක්ෂණ කර්මාන්ත නගරය


වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති