විදේශ ආයෝජනය විශාල ප්‍රමාණයක් ආකර්ශනය කර ගන්නා ෂ්‍යාමන් නගරය(3/6)

2019-04-30 14:29:35
Download image
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn
3/6
දකුණු චීනයේ ෆූජියාන් පළාතේ පිහිටි වරාය නගරයක් ලෙස ෂ්‍යාමන් නගරය මෑත වසර කිහිපය තුළ විදේශ ආයෝජනය විශාල ප්‍රමාණයක් ආකර්ශනය කර ගැනීටම සමත් වෙයි. 1998 වසරේ ෂ්‍යාමන් මෘදුකාංග කර්මාන්ත උද්‍යානය ඉදි කිරීමට ෂ්‍යාමන් නගරය තීරණය කළේය. උද්‍යානයේ පිහිටි සමාගම්වලට අධි තාක්ෂණ දැනුම් සහිත නිපුණතාවන් ආකාර්ශනය කිරීම සඳහා කර්මාන්ත උද්‍යානය විවිධ පියවර යොදා ගෙන ති‍බේ. තරුණ නිපුණතාවන් සඳහා විවිධ පහසුකම් ලබා දෙමින් නිවාස සහනාධාර සහ දරුවන්ට අධ්‍යාපන සහනාධාර ලබා දී ති‍බේ. අදාළ පියවර යටතේ අධි තාක්ෂණ දැනුම් සහිත තරුණ නිපුණතාවන් විශාල පිරිසක් ෂ්‍යාමන් මෘදුකාංග උද්‍යානයට සම්බන්ධ වී එහිදී සමාගම්වල සේවය කරති. දැනට එම මෘදුකාංග උද්‍යානය ෂ්‍යාමන් නගරයේ මෘදුකාංග කර්මාන්ත වර්ධනයේ වැදගත් පදනමක් බවට පත්වී තිබේ. පසුගිය වසරේ එම කර්මාන්ත උද්‍යානයේ සමස්ත ආදායම චීන යුඅන් බිලියන 100කි. එය ෂ්‍යාමන් නගරයේ මෘදුකාංග හා තොරොතුරු සේවා කර්මාන්තයේ සමස්ත ආදායමෙන් සියයට 67කට දායක වෙයි .