ප්‍රවෘත්ති ඉතිරිය

පළමු ආනයනික ප්‍රදර්ශනය නොවැම්බර් මස චීනයේදී

චීනයේ පළමු ජාත්‍යන්තර ආනයනික ප්‍රදර්ශනය ලබන මස ශන්හයි නගරයේ දී ආරම්භ වනු ඇත. එහිදී ප්‍රදර්ශනය කිරීමට නියමිත විශාලතම නිෂ්පාදනය ජර්මනිය මෑතක නිර්මාණය කළ යන්ත්‍රෝපකරණයකි. දිග මීටර් 20ක් වන එම උපකරණයේ පළල මීටර් 10ක් වේ. උස් මීටර් 8 කි. එහි සමස්ත බර ප්‍රමාණය ටොන් 200කි

ප්‍රථම චීන ජාත්‍යන්තර ආනයන ප්‍රදර්ශනයට සුදානම් වන ශංහයි නගරය

ලබන මාසයේ මුල් භාගයේදී ප්‍රථම චීන ජාත්‍යන්තර ආනයන ප්‍රදර්ශනය චීනයේ ශංහයි නගරයේදී පැවැත්වීමට නියමිතයි. ඒ සඳහා ශංහයි නගරය හොඳින් සරසා තිබේ. විශේෂයෙන් ප්‍රදර්ශනය පැවැත්වෙන ස්ථානවල මේ දිනවල ලස්සන දර්ශන දැකිය හැකිය.

චීන පළමු ජාත්‍යන්තර ආනයන ප්‍රදර්ශනයේ වි‍ශේෂ සැලසුම්

චීන පළමු ජාත්‍යන්තර ආනයන ප්‍රදර්ශනය ලබන මාසයේ 5වැනි දා ආරම්භ වීමට නියමිතව තිබේ. එම ප්‍රදර්ශනය පැවැත්වෙන ශැන්හයි නගරය ඊට සහභාගි වන්නන් වෙනුවෙන් විශේෂ ලක්ෂන සහිත සංචාරක මාර්ග 45ක් සහ ආයෝජන ප්‍රවර්ධන කටයුතු 30ක් සූදානම් කර ඇත

චීන ජාත්‍යන්තර ආනයන ප්‍රදර්ශනය පිළිබඳ මාධ්‍ය ලියාපදිංචිය ඇරඹේ

ප්‍රථම චීන ජාත්‍යන්තර ආනයන ප්‍රදර්ශනය පිළිබඳ මාධ්‍ය ලියාපදිංචිය ආරම්භ කෙරේ.ප්‍රදර්ශනයේ මාධ්‍ය ‍අංශය නිකුත් කළ තොරතුරුවලට අනුව, මාධ්‍යවේදීන්ට අද(15) සිට ලබන මස 15වැනිදා දක්වා media.ciie.org මගින් ලියාපදිංචි විය හැකිය

චීන ප්‍රථම ජාත්‍යන්තර ආනයන ප්‍රදර්ශනය සඳහා රටවල් හා ව්‍යවසායන් රැසක්

චීනයේ පැවැත්වීමට නියමිත ප්‍රථම ජාත්‍යන්තර ආනයන ප්‍රදර්ශනය සඳහා රටවල් හා ව්‍යවසායන් රැසක් සිය සහභාගීත්වය ස්ථිර කරයි.මේ අනුව, 130කට වැඩි රටවලින් හා කලාපවලින් පැමිණෙන ව්‍යවසායන් 2800ක් පමණ මෙම ප්‍රදර්ශනයට එක් වනු ඇත

අදහස් ඉතිරිය

සජීවී තොරතුරු ආවරණය ඉතිරිය