ප්‍රවෘත්ති ඉතිරිය

දකුණු ආසියාවේ විශාලතම බහළුම් අංගනය කොළඹ ජාත්‍යන්තර වරායේ පිහිටා ඇත

කොළඹ වරාය මුහුදු සේද මාවතේ පරිසරයට හිතකර හරිත ආදර්ශනයක් වශයෙන් හැඳින්විය හැකිය.සමස්ත දකුණු ආසියාවට පමණක් නොව, ආසියාව සහ යුරෝපය අතර වෙළෙඳ මාර්ගවල නෞකා නැවැත්විය හැකි කොළඹ ජාත්‍යන්තර වරායේ බහළුම් අංගනය චීනය හා ශ්‍රී ලංකාව එක්ව ඉදි කිරීම් කටයුතු සිදුකරනු ලබන විශාල ව්‍යාපෘතියකි

මුහුදු සේද මාවතයි හම්බන්තොට වරායයි 21වැනි සියවසේ තවත් යෝධ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියකි

හම්බන්තොට වරාය මුහුදු සේද මාවතේ අනාගත තාරකාව ලෙස හැදින්වේ.2017 වසරේ ජූලි මස 29 වැනි දින චයිනා මර්චන්ට්ස් පෝට් හෝල්ඩින්ග්ස් සමාගම සහ ශ්‍රී ලංකා වරාය ‍අධිකාරිය ගිවිසුමක් අත්සන් කළහ. මෙම ගිවිසුමට අනුව, හම්බන්තොට වරායේ ව්‍යාපාර කටයුතු සහ පරිපාලනය පිළිබඳ චීනය සහ ශ්‍රී ලංකාව එක්ව සිදු කිරීමට එකඟවිය

‘ එක් තීරයක් එක් මාවතක් ’ වැඩපිළිවෙළ හා සම්බන්ධ ගමනාගමන කටයුතුවලට දැවැන්ත ප්‍රගතියක්

‘ එක් තීරයක් එක් මාවතක් ’ වැඩපිළිවෙළ හා සම්බන්ධ ගමනාගමන කටයුතු දැවැන්ත ප්‍රගතියක් ලබා ගනී.මෙම වසර චීනය ‘ එක් තීරයක් එක් මාවතක් ’ වැඩපිළිවෙළ ඉදිරිපත් කර ගත වන 5වැනි වසර ය

ආසියානු යටිතල පහසුකම් ආ‍යෝජන බැංකුවෙන් එක් තීරයක් එක් මාවතක් යෝජනාව වෙනුවෙන් විශාල ආයෝජනයක්

ආසියානු යටිතල පහසුකම් ආ‍යෝජන බැංකුව එක් තීරයක් එක් මාවතක් යෝජනාව වෙනුවෙන් ඩොලර් බිලියන 5.3ක් ආයෝජනය කරයි.

එක් තීරයක් එක් මාවතක් වැඩපිළිවෙළ හා කාලගුණය සහයෝගීතාව ශක්තිමත් කිරීමට පියවර

චීන කාලගුණ පරිපාලනය හා ලෝක කාලගුණ සංවිධානය “එක් තීරයක් - එක් මාවතක්” පිළිබඳ කාලගුණ සහයෝගීතාව අඛණ්ඩව ශක්තිමත් කිරීමට සැරසේ.

චීනයට පැමිණෙන එක් තීරයක් එක් මාවතක් පිළිබඳ රටවල සිසුන්ගේ අඛණ්ඩ වර්ධනයක්

චීනයට පැමිණ අධ්‍යාපනය හදාරන“එක් තීරයක් එක් මාවතක්”පිළිබඳ රටවල සිසුන්ගේ සංඛ්‍යාව අඛණ්ඩව වර්ධනය වෙයි. චීනය “එක් තීරයක් එක් මාවතක්”වැඩපිළිවෙළ ඉදිරියට ගෙන යෑමත් සමඟ ම චීන විශ්වවිද්‍යාලවල ජාත්‍යාන්තර හුවමාරු හා සහයෝගීතාවන් අනුක්‍රමයෙන් ගැඹුරු ලෙස වර්ධනය වී තිබේ.

අදහස් ඉතිරිය

සජීවී තොරතුරු ආවරණය ඉතිරිය