වැසි හා කුණාටු හේතුවෙන් ජපානයේ ලෝක උරුමයන් විනාශ වෙයි(1/3)

2020-07-14 11:11:24
Download image
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn
1/3
අඛණ්ඩව දින ගණනාවක් පැවති වැසි හා කුණාටු හේතුවෙන්, ජපානයේ විවිධ ස්ථානවල ලෝක උරුමයන් විනාශයට පත්ව තිබේ.