චීන මහජන සමූහාණ්ඩුව පිහිටුවීමේ 70 වැනි සාංවත්සරික උත්සවයේදී ජන පෙළපාලිය(1/26)

2019-10-01 15:27:43
Download image
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn
1/26
චීන මහජන සමූහාණ්ඩුව පිහිටුවීමේ 70 වැනි සාංවත්සරික උත්සවයේදී ජන පෙළපාලි දර්ශනයි මේ.