නව චීනය ස්ථාපිත වීමේ 70වැනි සංවත්සරය සඳහා සංස්කෘතික ධාතු ප්‍රදර්ශනය චීන ජාතික කෞතුකාගාරයේදී ය(5/13)

2019-09-18 09:42:12
Download image
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn
5/13
චීන මහජන සමූහාණ්ඩුව ස්ථාපිත වීමේ 70වැනි සංවත්සරය සැමරීම සඳහා, නව චීනය ස්ථාපිත කිරීමෙන් පසු චීනයට ආපසු ලබා ගැනීමේ 600ක් පමණ ඉතා අගය සංස්කෘතික ධාතු, චීන ජාතික කෞතුකාගාරයේ පසුගිය 17වැනිදා සිට ප්‍රදර්ශනය කිරීම ආරම්භ වේ.