නව චීනය ස්ථාපිත කිරීමේ 70වැනි සංවත්සරය වෙනුවෙන් සැමරුම් කාසි(6/6)

2019-09-07 16:43:49
Download image
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn
6/6
චීන මහජන සමූහාණ්ඩුව ස්ථාපිත කිරීමේ 70වැනි සංවත්සරය සැමරීම සඳහා චීන මහ බැංකුව සැමරුම් කාසි කිහිපයක් නිකුත් කිරීමට සැලසුම් කර ඇත.