චීනයේ සුරියකාන්ත මල් වගා බිමක්(1/5)

2019-08-08 17:22:21
Download image
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn
1/5
මේ චීනයේ හෙබෙයි පළාතේ සූරියකාන්ත මල් වගා බිමකි. මේ දිනවල එහි මල් පිපී තිබීම හේතුවෙන් සංචාරකයින් රැසක් ආකර්ශනය කර ගැනීමට සමත්ව ඇත.