ශියොං අන් නව කලාපය සහ ‍බෙයිජිං නගරයේ උප මධ්‍යස්ථාන කලාපය ඉදි කිරීම් ඉහළ මට්ටමින්

2019-01-11 17:23:39
Comment
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn

 ශියොං අන් නව කලාපය සහ ‍බෙයිජිං නගරයේ උප මධ්‍යස්ථාන කලාපය ඉදි කිරීම් ඉහළ මට්ටමින්

ශියොං අන් නව කලාපය සහ ‍බෙයිජිං නගරයේ උප මධ්‍යස්ථාන කලාපය ඉදි කිරීම් ඉහළ මට්ටමින්

ශියොං අන් නව කලාපය සහ ‍බෙයිජිං නගරයේ උප මධ්‍යස්ථාන කලාපය ඉදි කිරීම් සැලැස්ම ඉහළ මට්ටමින් ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

එය, බෙයිජිං හා ටියැන්ජින් නගරය සහ හ බේ පළාත අතර ඒකාබද්ධ සංවර්ධන උපාය මාර්ගයේ වැදගත් කොටසකි. මේ වන විට එම උපාය මාර්ගය ක්‍රියාත්මක කිරීම තීරණත්මක අදියරකට පිවිස තිබේ. ඒ අනුව බෙයිජිං නගරයේ වාහන තදබදය හා වායු දූෂණය ඇතුළු ගැටළු නිරාකරණය කිරීම වෙනුවෙන් බෙයිජිං නාගරික මට්ටමේ ආයතන රැසක් නගරයේ උප මධ්‍යස්ථාන කලාපයට මාරු කර ඇත. වසර 2035 වන විට එම උප මධ්‍යස්ථාන කලාපයේ වැසියන් ලක්ෂ 13ක් රඳවා ස්ථිර ලෙස පදිංචි කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

එමෙන් ම හ බේ පළාතට අයත් ශියොං අන් නව කලාපයේ දැවැන්ත ව්‍යාපෘති රැසක් ක්‍රියාත්කම කිරීම මේ වන විට කඩිනම් කර තිබේ. මෙම කලාපය බෙයිජිං නගරයේ උප මධ්‍යස්ථාන කලාපය හා සම්බන්ධ වෙමින් ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ නවීකරණ හා ජෛව හිතකාමී නගරයක් ස්ථාපිත කිරීමට කටයුතු කරමින් සිටී.

ප්‍රතිචාර දක්වන්න

වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති