චීන කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ 19 වැනි ජාතික නියෝජිත සම්මේලනය පිළිබඳ මාධ්‍ය මධ්‍යස්ථානය විවෘත කෙරේ(4/7)

2017-10-11 17:58:59
Download image Comment
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn
4/7
එම සම්මේලනයේ වාර්තා කටයුතු සඳහා දේශීය හා විදේශීය මාධ්‍යවේදීන්ට හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීම, සම්මුඛ සාකච්ඡා සඳහා අවසර ලබා ගැනීම, වාර්තා කටයුතු ආවරණය කිරීම යන කාර්යයන් ඉටු කිරීම වෙනුවෙන් මාධ්‍ය මධ්‍යස්ථානය සුදානම් වෙයි. මාධ්‍ය හමු සහ සම්මුඛ සාකච්ඡා පිළිබඳ මැදිරි, බහු මාධ්‍ය හා අන්තර් ජාල සේවා කාර්යාල සහ‍ වෛද්‍ය සේවා කාර්යාල ඇතුළු පහසුකම් වලින් එම මධ්‍යස්ථානය සමන්විතයි.

ප්‍රතිචාර දක්වන්න