හ බෙයි පලාතේ ෂ කෝරළය කෘෂිකර්මික ප්‍රතිසංස්කරණ විධිවිධාන ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් එහි ගොවියන්ගේ ආදායම් වැඩි වී ඇත(1/6)

2017-09-27 15:05:32
Download image Comment
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn
1/6
එම කෝරළයේ ප්‍රාදේශීය රජය සංචාරක සම්පත් මගින් නවීන කෘෂිකර්මය, ජෛව සංචාරය හා වගා සංස්කෘතිය අත්දැකීම එකට එකතු කර එකීකරණ සංවර්ධන ආකෘති නිර්මාණය කොට තිබේ. ඉන් ගොවීන්ගේ ආදායම හා කෘෂිකර්මික නිෂ්පාදනය වැඩි කරගැනීම සාර්ථක වී ඇත.

ප්‍රතිචාර දක්වන්න