චීන බස ඉගෙන ගනිමු

对(duì) 不(bù) 起(qǐ)
不(bù) 客(kè) 气(qì)
谢(xiè) 谢(xiè)
好(hǎo)久(jiǔ)不(bú)见(jiàn)
再(zài) 见(jiàn)
你(nǐ)  好(hǎo)
HomePrev123Total 3 pages