චීන ප්‍රස්ථා පිරුළු

යා මියාඕ ජූ චාං揠苗助长
“බී මෙන් ස් ගෝ”闭门思过
“වාං ට්ස් සුන් ඩා” 妄自尊大
නූ වා බූ ටියැන් 女娲补天
සන් ෂෙං යෝ ශිං 三生有幸
ෂාං ශිං ශියා ශියාඕ上行下效
චී ලූ වෙයි මා指鹿为马
හූ ච්‍යා හූ වෙයි 狐假虎威
“යූ ගොං යී ශන්”愚公移山
චිං චුන් රූ වෙං 请君入瓮
ශූ නෙං ශෙං ච්‍යාඕ 熟能生巧
ට්‍යැන් දාඕ චෝ චින් 天道酬勤
HomePrev123NextEndTotal 3 pages