චීන ප්‍රස්ථා පිරුළු

චී ලූ වෙයි මා指鹿为马
හූ ච්‍යා හූ වෙයි 狐假虎威
“යූ ගොං යී ශන්”愚公移山
චිං චුන් රූ වෙං 请君入瓮
ශූ නෙං ශෙං ච්‍යාඕ 熟能生巧
ට්‍යැන් දාඕ චෝ චින් 天道酬勤
වෙන් ජී චී වූ闻鸡起舞
HomePrev12Total 2 pages