චී ලූ වෙයි මා指鹿为马

2017-10-23 15:00:33
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn

චී ලූ වෙයි මා 指鹿为马

මූවෝ මූවන්ම තමයි. කවදාවත් මූවෙක් අශ්වයෙකු වෙන්නේ නැති බව රහසක් නෙවෙයි. ඒ නිසා යම් පුද්ගලයෙක් මූවෙක් වෙත ඇඟිල්ල දික් කරමින් ඒ ඉන්නේ අශ්වයෙක් යැයි, කිව්වොත් ඒ කතාව එතන සිටින ඇතැමුන් පිළි ගැනීම පුදුම විය යුතු දෙයක්.

 


චී ලූ වෙයි මා指鹿为马

චී ලූ වෙයි මා指鹿为马චී ලූ වෙයි මා指鹿为马

චී ලූ වෙයි මා指鹿为马


 මේ කතාවට අදාළ චීන ප්‍රස්ථා පිරුළ ‘චී ලූ වෙයි මා’. මෙහි ‘ලූ’ යන්නෙන් කියැවෙන්නේ ‘මූවා’ට මෙන් ‘මා’ යන්නෙන් කියැවෙන්නේ අශ්වයාට යන්නයි.


චී ලූ වෙයි මා指鹿为马

                                                                                                ලූ

චී ලූ වෙයි මා指鹿为马

                                                                                       මා

 

වැඩියෙන්ම කියවූ ප්‍රවෘත්ති